Zaloguj się

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.strefajezdzca.pl

§ 1 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. OGŁOSZENIE – podstrona, na której znajdują się dane o świadczonej usłudze/usługach lub przedmiocie/zwierzęciu na sprzedaż.
 2. OGŁOSZENIODAWCA – Użytkownik, który korzysta z Serwisu, dodając bezpłatne ogłoszenie.
 3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
 4. KONTO – konto w serwisie przypisane do danego adresu e-mail, które umożliwia dodawanie Ogłoszeń i wymianę wiadomości między Użytkownikami.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 6. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.strefajezdzca.pl.
 7. USŁUGODAWCA – Administrator Serwisu www.strefajezdzca.pl

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.strefajezdzca.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki dodawania ogłoszeń, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis strefajezdzca.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie warunki należy zaprzestać korzystania z serwisu internetowego.
 4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treść wymienianych wiadomości między użytkownikami i w żaden sposób nie uczestniczy w transakcjach lub sporach między Użytkownikami.
 6. Użytkownik dodając ogłoszenie zobowiązuje się do podania wyłącznie prawdziwych danych oraz informacji.
 7. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 3 DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Dodanie Ogłoszenia wymaga założenia Konta w Serwisie i zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Ogłoszenie jest weryfikowane Administratora pod kątem zgodności z dobrymi obyczajami. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszenia i jego zgodności ze stanem faktycznym.
 3. Ogłoszeniodawca dobrowolnie publikuje Ogłoszenie, akceptując Regulamin. Dodając ogłoszenie, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie podanych danych (zdjęć, treści ogłoszenia, adresu e-mail (jeśli zaznaczy taką możliwość), dane osobowe) na stronie Serwisu.
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do uaktualniania Ogłoszenia lub jego usunięcia, jeśli stanie się nieaktualne.
 5. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na indeksowanie przez wyszukiwarki podawanych danych podczas dodawania Ogłoszenia.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do nieakceptowania albo usuwania Ogłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń, które dotyczą osób trzecich, są niezgodne z prawem, zawierają treści obraźliwe, nie są napisane w języku polskim, dotyczą sprzedaży leków lub naruszają zasady współżycia społecznego.
 8. Niedozwolone jest dublowanie Ogłoszeń.

§ 4 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu dodawanie bezpłatnych ogłoszeń we wskazanych kategoriach.
 2. Usługodawca umożliwia rejestrację i zakładanie Kont oraz wymianę wiadomości między Użytkownikami. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz treść wymienianych wiadomości.
 3. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Ogłoszeniodawców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Ogłoszeniodawcy mogą w każdej chwili dokonać zmian w ogłoszeniu lub usunąć ogłoszenie samodzielnie albo zgłosić taką chęć w wiadomości mailowej na adres kontakt@strefajezdzca.pl
 5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Ogłoszeniodawca obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Ogłoszeniodawca, dodając ogłoszenie, zgadza się na wykorzystanie dodanych przez niego zdjęć na mediach społecznościowych portalu Strefa Jeźdźca w celu promowania usług, oferty lub portalu.
 7. Udostępnienie zdjęć w portalu Strefa Jeźdźca jest tożsame z przyznaniem bezpłatnej licencji na wykorzystanie zdjęć i ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych.

§ 6 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@strefajezdzca.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Ogłoszeniodawce lub Użytkownika sposób.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.